Hyppää sisältöön
Hanke 2
Liikuntakasvatusta tytöille
Ohita lahjoituslomake
Valitse kertalahjoituksen summa:
Valitse kuukausilahjoituksen summa:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Muu

LiiKe toteuttaa Tansaniassa 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen yhdeksän koulun pilotissa 2017-20 tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin! Tue haluamallasi summalla tyttöjen vaikuttavaa, tasa-arvoista ja kauaskantoista koulutushanketta Tansaniassa. Katso myös video tyttöjen menestyksestä täältä.

Monen tytön koulutus loppuu yläkoulun alkuun. Syitä on monia kuten köyhyys, välimatkat, teiniraskaudet, avioliitot ja asenteet. Empowered Girls Speak Out II on jatkoa LiiKe:n ja SDA:n tuloksekkaalle “Empowered Girls Speak Out” (EGSO) projektille vuosina 2017-2020. Uuden hankkeen kattavuus on huomattavasti suurempi ja siinä painotetaan tyttöjen lisäksi vammaisten koulu- ja osallistumismahdollisuuksia. Projekti lisää 13-19 vuotiaiden tyttöjen ja vammaisten nuorten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen ja turvalliseen osallistumiseen opiskeluun yläasteella ja elämiseen yhteisössä yleensäkin. Se pyrkii nostamaan nuorten koulumenestystä ja ymmärrystä tyttöjen oikeuksista ja seksuaaliterveydestä. Näin he saisivat suoritettua yläasteen kunnialla loppuun ja teiniraskauksien ja sukupuoleen sekä vammaisuuteen liittyvä henkinen ja fyysinen väkivalta vähenisivät. Pojat, koulut ja yhteisöt osallistuvat myös auttamaan tyttöjen ja vammaisten voimaantumisessa.

Olemme nähneet paljon positiivisia muutoksia tyttöjen koulumenestyksessä ja raskauksissa yhdeksässä yläkoulussa ja yhteisössä vuosien 2017-20 aikana, mutta samat ongelmat ovat yhä muissa yhteisöissä. Keskeinen ongelma on heikko koulumenestys, sukupuoleen ja vammaisuuteen kohdistuva väkivalta, ahdistelu koulussa ja koulumatkoilla sekä vanhempien negatiivinen suhtautuminen tyttöjen ja vammaisten koulutukseen. Tämä juontaa alkunsa perinteisistä sukupuolirooleista ja tietämättömyydestä. Lisäksi riittämätön tieto ihmisoikeuksista ja seksuaaliterveydestä, kiistelty initiaatiorituaali “Unyago” joka rohkaisee tyttöjä aikaisiin intiimeihin parisuhteisiin ja ehkäisyvälineiden puute johtaa moniin teiniraskauksiin. Tämä on myös syynä koulunsa keskeyttäneiden suureen määrään.

Inklusiiviset tyttöjen toimintakerhot opettavat liikuntaa, ihmisoikeuksia, seksuaaliterveyttä ja elämän taitoja 40:lle tytölle jokaisessa 50 koulussa – lisäksi yhdeksän koulua on EGSO I -pilottiprojektin kouluja, joissa liikuntakerhot eli Action Clubit ovat olleet menestys. Merkittäviä yhteisön jäseniä koulutetaan ja kannustetaan puhumaan projektin arvojen puolesta. Yhteensä vähintään 100 opettajaa koulutetaan tukemaan ja mahdollistamaan tyttö- ja vammaisystävälliset kouluympäristöt.

Hanketta tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin (2021-2024) sekä yksityisin lahjoituksin.

Tue tärkeää työtämme!

10 – 15 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi tuemme ja koulutamme liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin tansanialaisia tyttöjä vahvoiksi, oman arvonsa ja ihmisoikeutensa tunteviksi vertaisryhmiensä ohjaajiksi.

Koulutuskeskus Tansaniaan
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Liikuntakasvatusta tytöille
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Liikuntakasvatusta pojille
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Opetushanke Zimbabwessa
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Liikunnan globaalikasvatusta
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Yläkoululiikuntaa Tansaniassa
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.