Hyppää sisältöön
Hanke 1
Koulutuskeskus Tansaniaan
Ohita lahjoituslomake
Valitse kertalahjoituksen summa:
Valitse kuukausilahjoituksen summa:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Muu

LiiKe ja tansanialainen kansalaisjärjestö Sports Development Aid kunnostavat vanhaa ja hylättyä liikuntakeskusta koko kaupungin käyttöön Tansanian Mtwarassa. Koulutustiloihin tulee erityisluokkahuone, jossa kehitysvammaiset nuoret koulutetaan puutarha- tai ravintolatyöntekijöiksi.

Keskukseen tulee myös kahvila-ravintola, joka työllistää liikuntaesteisiä ja kehitysvammaisia työntekijöitä. Tue keskuksen valmistumista haluamallasi summalla. Tuki käytetään mm. keittiötarvikkeiden ostoon, tilojen remonttiin, saavutettavien toilettien rakentamiseen sekä liikuntapaikkojen kunnostamiseen. Samalla tuemme kehitysvammaisten ja liikuntaesteisten nuorten koulutusta ja työllistymistä. Ilmastonmuutos vaikeuttaa myös koulua käyvien vammaisten elämää, missä sinä liikut, kun ulkona on +50?

Kehitysvammaisilla on minimaaliset elämisen edellytykset ja oikeudet Tansaniassa. Heidän liikuntaharrastuksensa ja koulutuksensa on kovin riippuvaista vanhempien tai ohjaajien aikatauluista ja innostuksesta. Vammaisuus koetaan usein rangaistuksena perhettä kohtaan, eikä vammaiseen lapseen keskitetä taloudellista tukea etenkään opiskelussa. Erityisesti vammaisten tyttöjen asema on vaikea. LiiKe on tukenut yhdessä Sports Development Aid:n ja Karimjee Foundationin kanssa vammaisten työllisyyskoulutusta Mtwarassa, Tansaniassa. Tällä tuella esimerkiksi kehitysvammainen nuori nainen Hazina on valmistunut leipuriksi ja kuulovammainen Shabiru on valmistunut putkimieheksi.

”Maailmassa on yli miljardi vammaista henkilöä, joista 80 % elää kehittyvissä maissa. Tilastollisesti vammaisuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Puhuttaessa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta, on tärkeää huomata kuinka erilaiset yhteiskunnan fyysiset, rakenteelliset, asenteelliset tai viestinnälliset esteet johtavat vammaisten syrjintään. Vammaisuus yksistään ei siis estä elämästä aktiivista elämää vaan yhteiskunnan rakenteet.

Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on vammaisten henkilöiden huomattava riski altistua seksuaaliselle ja sukupuolittuneelle väkivallalle ja hyväksikäytölle, joka on jopa 4–10 kertaa todennäköisempi kuin vammattomilla naisilla ja tytöillä. Stigma, syrjintä, puutteelliset palvelut ja fyysiset esteet tekevät palveluiden ja tiedon saamisen vaikeaksi tai mahdottomaksi vammaisille henkilöille. Sukupuolensa takia naiset ja tytöt kohtaavat enemmän syrjintää haitallisten sukupuolinormien ja yhteiskunnallisten rakenteiden takia. Vammaiset naiset ja tytöt ovat suuremmassa väkivaltariskissä sukupuolensa mutta myös vammaisuutensa takia, mikä johtaa moniperustaiseen syrjintään.

Tansaniassa vammaisten osuus väestöstä on 6.8 %. Luku on huomattavasti WHO:n antaman globaalin keskiarvon alapuolella (15 %). Tämän voi katsoa johtuvan vähäisemmästä tilastoinnista ja vammaisuuteen liittyvästä stigmasta. Tansanian vammaisista suurempi osa elää maaseudulla kuin kaupungeissa. Tansaniassa vammaiset ovat väestön syrjityin, köyhin ja marginalisoiduin ryhmä. Tansaniassa ei tällä hetkellä tilastoida seksuaalisen väkivallan tapauksia eroteltuna vammaisuuden mukaan. Varmaa tietoa ei siis ole, kuinka moni vammainen nainen tai tyttö kohtaa seksuaalista väkivaltaa, sukupuolielinten silpomista tai lapsiavioliittoja. (Ulkoministeriö 2022)”

Keskuksen kunnostamista ja koulutusprojektia tuetaan yksityisillä lahjoituksilla.

Tue tärkeää työtämme!

100 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi kunnostamme koulutuskeskusta Tansanian Mtwarassa. Koulutuskeskus mahdollistaa vammaisten henkilöiden ammattiin kouluttautumisen ja työllistymisen.

Koulutuskeskus Tansaniaan
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Liikuntakasvatusta tytöille
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Liikuntakasvatusta pojille
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Opetushanke Zimbabwessa
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Liikunnan globaalikasvatusta
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Yläkoululiikuntaa Tansaniassa
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.