Skip to content
Project 3
Physical education for boys
Skip the donation form
Choose the amount of the donation:
Choose the amount of the monthly donation:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Other

“It takes two to tango”, niin sanotaan. LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien “salaisia” rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen. Lindin läänin koulutulokset ovat nousseet kautta linjan kaikissa 117 yläkoulussa, joita LiiKe tukee yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa. Katso tästä erään kalastajan tarina, josta näet myös poikien perustamia roskienkeruu -juoksukerhoja tukemassa kalastajien työtä. Tue haluamallasi summalla poikien yläkouluhanketta.

Teiniraskaudet ovat yksi suurimmista syistä tyttöjen koulun keskeyttämiseen. Pojat ja miehet karttavat vastuutaan tässä. Poikien koulunkäynti on myös heikkoa initiaatiokoulutuksen jälkeen.

Poikien oppimistulokset Lindin läänin yläkoulussa ovat koko maan huonoimpia. Hanke tukee viikoittaisia poikien liikunta- ja terveyskasvatuskerhoja kaikissa 117 yläkoulussa. Jalkapallon ja muun liikunnan ohessa keskustellaan mm. tasa-arvosta, seksuaaliterveydestä ja terveellisistä elämäntavoista.

Yhtenä osana hanketta on koulun ulkopuolella tapahtuvan, poikien rippikoulutukseen liittyvän Jando-koulutusmateriaalien päivittäminen. Jando-leirit ovat osa paikallista kulttuuria mm. Yao-, Makonde- ja Makua -heimoissa. Kuukauden mittaisilla leireillä 9-12 vuotiaille pojille opetetaan “miehen mallia” painottaen vanhanaikaisia sukupuolirooleja ja miesmalleja. Leirin käytyään poikien käytös muuttuu väheksyväksi tyttöjä kohtaan, ja pojat alkavat jo nuorina tavoittelemaan seksuaalisia suhteita vastakkaisen sukupuolen kanssa.  Hanke auttaa leirikouluttajia terveyskoulutuksessa ja päivitetyn opetusmateriaalin kirjoittamisessa, sekä tukee oman Jando -kouluttajajärjestön perustamisessa.

Hanke tekee yhteistyötä LiiKen ja kumppanijärjestö Sports Development Aidin (SDA) parhaillaan käynnissä olevan “Empowered Girls Speak Out” -hankkeen kanssa (EGSO). Hanke tähtää erityisesti tyttöjen voimaantumiseen. Jotta sukupuolien välinen tasa-arvo ja tyttöjen ihmisoikeudet voisivat täysin toteutua, myös poikien ja muun yhteisön jäsenten on ymmärrettävä tyttöjen oikeudet ja mahdollisuudet tasa-arvoiseen koulutukseen ja vapauteen sukupuolittuneesta syrjinnästä ja väkivallasta. EGSO-hanke on tehnyt uuden, yli 160 -sivuisen terveyskasvatuskirjan tytöille ja tätä materiaalia työstetään myös Jando-koulutukseen.

Hanke toimii Lindin läänissä kaikissa 117 yläkouluissa ja siinä käytetään EGSO-malleja luoden pojille ymmärrystä sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja terveestä miehen mallista. EGSO:n kokemuksia ja hyväksi osoittautuneita käytäntöjä tullaan hyödyntämään tässä projektissa.

Myös vammaiset pojat käyvät Jandon ja yläkoulua. Hanke tukee vammaisten asemaa mm. asennekasvatuksella ja koulutuksella.

Hanketta tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin (2021-2024) sekä yksityisin lahjoituksin.

Tue tärkeää työtämme!

10 – 15 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi tuemme ja koulutamme liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin tansanialaisia poikia sukupuolten tasa-arvosta. Lisäksi tuemme ja vahvistamme vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia.

Training center to Tanzania
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Physical education for girls
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Physical education for boys
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Educational project in Zimbabwe
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Middle school sports in Tanzania
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.
Global education in sports
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.