Skip to content
Change!
LiiKe edistää liikunnan avulla kestävää, hyvinvoivaa ja tasa-arvoista maailmaa.
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on ensimmäinen ja ainoa suomalainen liikuntaa päävälineenään käyttävä kehitysyhteistyöjärjestö. Tarinamme alkoi jo vuonna 2001. Tuemme koulunkäyntiä liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin sekä edistämme laadukasta liikunnanopetusta kehittyvissä maissa.
Miksi?
Liikunta on jokaisen ihmisoikeus, ja loistava väline kestävän kehityksen edistämiseen. Kaikilla etnisyyteen, uskontoon, vammaan, ulkonäköön tai sukupuoleen katsomatta tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen.
Kenelle?
LiiKen kohderyhmänä ovat kohdemaidensa heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät, erityisesti tytöt sekä vammaiset henkilöt. Lisäksi LiiKe tekee globaalikasvatusta, jonka kohderyhmänä ovat liikunta-alan ammattilaiset.
Training center to Tanzania
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Donate
Physical education for girls
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Donate
Physical education for boys
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Donate
Educational project in Zimbabwe
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Donate
Middle school sports in Tanzania
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.
Donate
Global education in sports
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Donate
Työmme tuloksia
Yläkoulusta valmistuneet
Empowered Girls Speak Out -hankkeen aikana kohderyhmiä tuettiin liikunnalla. Vuosina 2017–2020 yläkoulusta valmistuneiden lukumäärä kipusi yhteistyökouluissa 9 prosentista huimaan 51,6 prosenttiin.
2015
9 %
9 %
2020
51,6 % ball
3500 koulutettua liikunnanopettajaa
1700 kunnostettua liikuntafasiliteettia
250 tyttöä koulutettu vertaisryhmiensä ohjaajiksi (Peer Leader)
500000 hankkeista hyötynyttä edunsaajaa 2001-2022
LiiKettä tukemassa