Skip to content
Project 5
Middle school sports in Tanzania
Skip the donation form
Choose the amount of the donation:
Choose the amount of the monthly donation:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Other

Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy muutamiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa

  1. Liikunnan opetuksen puitteiden luomiseen yläkouluihin (Form 1-4) ja koulutuksen kehittäminen opettajankoulutuslaitoksissa
  1. Uusien liikunnan opettajien koulutuksen ajanmukaistamiseen, sekä jo valmistuneiden opettajien uudelleen koulutukseen
  2. Terveyskasvatuksen ja soveltavan liikunnan opetuksen kehittämiseen
  3. Liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyteen

Tansanian Sisäasiainministeriö että Opetusministeriö pyysivät vuonna 2022 LiiKen tukea liikunnan opetuksen kehittämiseksi yläkouluissa. Liikunta tukee oppimista, tasa-arvoa, ryhmätyöskentelyä, terveellisiä elämäntapoja ja luo työpaikkoja kuten kuntosaleja ja liikuntamatkailua. Hanke keskittyy eri läänien 56 yläkoulun liikunnan opetukseen, sillä alakouluissa oppiaine “Sports and Personal Skills” on jo pakollinen oppiaine.

Hanke tukee liikunnan opetussuunnitelmien päivittämistä, uusien ja vanhojen liikunnan opettajien etsimistä ja kouluttamista sekä koulujen liikuntakenttien remonttia ja välinepulan helpottamista. Liikunnan opetuksesta tulee pysyvä osa tansanialaista opetussuunnitelmaa ja sillä on useita positiivisia vaikutuksia koululaisiin ja opettajiin.

Hanke keskittyy mm. opetussuunnitelman päivittämiseen, opettajien koulutukseen ja koulujen opetuksen seurantaan. Mukaan tulee kaksi koulua jokaisesta läänistä (26 lääniä) ja muutama erityisopetuksen koulu. Näin hankkeen nelivuotisen toteutuksen aikana saadaan pieni osa valtion 3900 yläkouluista mukaan liikunnan opetukseen ja Tansania voi jatkaa projektia itsenäisesti. Myös terveyskasvatuksen opetusta tullaan sisällyttämään liikunnan opetukseen.

Hanke käyttää LiiKen tukemana tehtyä yläkoulun 1-2 luokan liikunnan oppikirjaa ja tuottaa myös luokkien 3-4 sekä lukioluokkien 5-6 oppikirjan. Samalla koulutetaan lisää jo valmistuneita opettajia ja lisätään valmistuvien liikunnan opettajien määrää opettajankoulutuslaitoksissa.

Hankkeeseen tullaan hakemaan kaksivuotinen jatko, jolloin keskitytään useiden lukioiden (Form 5-6) liikunnanopetuksen aloittamiseen.

Hanketta tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin (2023-2026) sekä yksityisin lahjoituksin.

Tue tärkeää työtämme!

10 – 15 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi tuemme ja koulutamme 56 tansanialaista yläkoulua vahvistamaan liikunnan opetuksen laatua ja asemaa oppimiskykyä parantavana ja tukevana oppiaineena.

Training center to Tanzania
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Physical education for girls
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Physical education for boys
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Educational project in Zimbabwe
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Middle school sports in Tanzania
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.
Global education in sports
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.