Skip to content
Project 6
Global education in sports
Skip the donation form
Choose the amount of the donation:
Choose the amount of the monthly donation:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Other

Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen sekä Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.

Kestävästi Liikkeelle! – globaalikasvatushankkeen keskeisinä toimintoina on LiiKen verkkosivuilta löytyvä Kestävän Kehityksen Verkkokurssi liikunta-alan ammattilaisille ja opiskelijoille (ks. kohta “Opiskele”) ja niiden ympärille rakentuva työpajatoiminta. Kurssin voi opiskella joko suppeampana tai laajempana versiona.

Verkkokurssilla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää Kestävän Kehityksen tavoitteiden Agenda2030 saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan liikunta-alalla. Liikunnan ja urheilun merkitys kestävän kehityksen edistäjänä on tunnustettu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tasolla asti. Liikunnalla ja urheilulla on todettu olevan merkittävää vaikutusta kymmeneen ohjelman tavoitteeseen (UNESCO, Kazan Action Plan, 2017), joihin tutustutaan tarkemmin kurssilla Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja ihmisoikeusperustaisuuden kautta.  

Hanke perustuu uudistavan oppimisen teoriaan (Transformational Learning Theory). Uudistavan oppimisen tarkoituksena on uudistaa käsityksiämme ihmisenä olemisesta sekä suhteestamme ympäröivään todellisuuteen. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ylikulutus koskettavat kaikkia aloja ja tarvitsevat systeemitasolla tapahtuvia muutoksia. Tämän vuoksi liikunta-alan toimihenkilöiden on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat liikunta-alan haasteita ja kuinka toimintaa voidaan kehittää kestäväksi.

Kurssi on ollut osana opintotarjontaa Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden tiedekunnassa sekä Lapin AMK:n ja Haaga-Helian liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmassa. Lisäksi kurssilla on koulutettu liikunta-alan organisaatioita, kuten suomalaisten urheiluopistojen ja yliopistoliikunnan Unisportin henkilökuntaa.    

Hanke toteutetaan Suomen Ulkoministeriön viestintä ja globaalikasvatustuella (2023-2024) sekä yksityisin lahjoituksin.

LiiKe edistää vastuullisten ja kestävää kehitystä edistävien liikunta-alan ammattilaisten kouluttamista, jotta liikunnan muutosvoima saadaan valjastettua palvelemaan kestävämpää yhteistä elinympäristöä ja planeettaamme, lokaalisti ja globaalisti! Tukemalla hanketta tuet kestävämpää ja vastuullisempaa liikuntakulttuuria, jolla on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia!                                                                                                                    

Tue tärkeää työtämme!

10 – 15 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa globaalikasvatustyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi tuemme ja koulutamme suomalaisia liikunta-alan ammattilaisia ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja liikunnan roolista globaalien kehitystavoitteiden edistämisessä ja kestävän kehityksen saavuttamisessa.

Training center to Tanzania
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Physical education for girls
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Physical education for boys
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Educational project in Zimbabwe
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Middle school sports in Tanzania
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.
Global education in sports
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.