LiiKe

Liikunnan Kehitysyhteistyö

Why Sport?

LiiKe believes that sport has the power to change the world for better! Sport as an empowering and participatory tool has a unique mechanism to work towards wider development objectives such as quality education, enhancing equity & human rights especially for women and disabled, increasing global health and well-being, strengthening the culture of peace and building bridges between cultures by innovative means.

Unfortunately, sport’s value and effect is still underestimated in many cases and in different parts of the world. Sport and play should be more appreciated in the official educational system and curriculum. Sport stays devalued as a mean of teaching and learning and as a separate subject especially in developing countries but here in the North as well.

LiiKen visio >

Maailma, jossa jokaisella on oikeus liikuntaan sekä laadukkaaseen liikunnan ja terveyskasvatuksen opetukseen.

LiiKen missio >

Edistää liikunnan ja terveyskasvatuksen laadukasta opetusta kehitysmaiden kouluissa ja hyödyntää liikuntaa globaalikasvatuksen, elinikäisen oppimisen ja terveellisten elämäntapojen tukena.

Sports for all!

Sports is a human right! All people, despite their ethnicity, religious beliefs, disability, appearance or gender should have equal rights and possibilities to play and exercise. Sport and play are the basic components of good and fulfilled life. When they are part of a child’s life since the very beginning they can create a strong and solid foundation for health, well-being and contentment, not only for an individual but for whole nations worldwide.

Sport as a tool for sustainable development goals!

Sport is a unique mean to achieve universal sustainable development goals through its empowering and participatory nature. In its best, sport can be an innovative tool for development which in multible means enhances and strenghtens human rights. Sport can increase global health and well-being, promote culture of peace and build bridges between different people and groups.

Tavoitteemme

KOULUTUS KAIKILLE

Mahdollistaa riittävä koulutus kaikille kehitysmaissa.

Kuinka toimimme?

LiiKen kaikki toiminta keskittyy siihen, että kehitysmaiden lapset ja nuoret saavat tarvittavan koulutuksen ja valmiudet hyvään elämään. Monien lasten koulutie päättyy edelleen liian lyhyeen erilaisista syistä. Monilla perheillä on esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia kustantaa kaikkien lastensa koulunkäyntiä.

LiiKen pääkohdemaassa Tansaniassa peruskoulutus on teoriassa ilmainen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö koulunkäynti aiheuttaisi vanhemmille lainkaan kustannuksia. Koulupuvut ja opiskeluvälineet, sekä jopa tuolit ja pöytä on usein kustannettava perheen omasta pussista. Lisäksi koulussa käyvä tyttö on pois työvoimasta kotoa ja viljelypalstalta. LiiKe pyrkii lisäämään vanhempien ymmärrystä koulutuksen merkityksestä, jotta kaikki lapset saataisiin kouluun.

Liikunta innostaa ja motivoi lapsia opiskeluun ja aktiiviset väli- ja liikuntatunnit auttavat lapsia keskittymään suurissa luokkaryhmissä oppituntien aikana.

LAADUKAS OPETUS

Parantaa liikunta- ja terveyskasvatusta Tansaniassa.

Kuinka toimimme?

Erityisesti maaseuduilla ja syrjäisemmillä alueilla, on usein huutava pula pätevistä opettajista. Tutkimusten mukaan tansanialaisten lasten oppimistulokset ovat olleet huonoja, vaikka koulussa olisikin käyty päivittäin. Yhtenä suurena syynä tähän on opetuksen huono laatu ja pula pätevistä opettajista. Oppilaita on myös kohtuuttoman suuri määrä yhtä opettajaa kohden.

LiiKe tekee yhteistyötä Tansanian opetus-, urheilu- ja sisäasiainministeriön, opettajankoulutuslaitosten sekä opettajien ammattiliiton kanssa. Yhdessä suomalaisten liikunnanalan ammattilaisten kanssa LiiKe kouluttaa opettajia, opettajaopiskelijoita sekä muita vaikuttajia liikunnan merkityksen ymmärtämiseksi ja vahvistamiseksi.

LiiKen pitkäaikaisena ja vahvana yhteistyökumppanina ja sisarjärjestönä Tansaniassa toimii Sports Development Aid, jonka työntekijät tekevät ruohonjuuritason työtä paikallisissa kyläkouluissa ja niiden ympäristössä järjestämällä koulutusseminaareja, liikuntapäiviä ja –kerhoja.

VAHVA KANSALAISYHTEISKUNTA

Lisätä tasa-arvoa ja vahvistaa tyttöjen ja vammaisten oikeuksia koulutukseen ja liikuntaan.

Kuinka toimimme?

LiiKen kaikissa projekteissa painotetaan liikuntaa vahvana osallistavana voimana. Liikunta kuuluu kaikille ja liikunnan kautta on mahdollista lisätä ihmisen omanarvontuntoa, hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Liikunta ei yksinään ole ratkaisu kaikkeen, vaan on otettava huomioon monet vaikuttavat seikat, mutta liikunnassa on potentiaalia voimaannuttaa niin yksilöä kuin koko yhteiskuntaakin.

LiiKe haluaa olla vahvasti mukana eri kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tekevässä verkossa ja pyrkiä yhdessä kohti pysyvämpiä kehitystavoitteita. Yhteistyötä tekemällä kansalaisjärjestöt ja yritykset pystyvät vaikuttamaan laajemmin ja tehokkaammin omia vahvuuksiaan korostaen. LiiKe kannustaa kaikkia järjestöjä ja yrityksiä avoimeen ja innostuneeseen yhteistyöhön!