How to Sport2030?

Kuinka liikunta edistää Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteita?

Kestävän Kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) keskeinen ajatus on tukea kehitystä ja kasvua tyydyttämällä nykyhetken tarpeet ilman, että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuutta samaan. Toimintaohjelman slogan kuuluu: ”Leave no one behind!”. Toimintaohjelmassa on huomioitu ympäristön ja maapallon kantokyky ihmisen hyvinvointiin ja talouskasvuun vahvasti vaikuttavana tekijänä. Näin ollen sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat käsi kädessä.

Liikunta toimii välineenä kestävän kehityksen edistämiseen. Agenda2030 tavoitteita on yhteensä 17 kappaletta. Lue alta miten kestävän kehityksen tavoitteita 1 – 6 voidaan edistää liikunnan keinoin!

Tulevissa blogeissa kerromme kuinka liikunta edistää tavoitteita  7-12 ja 13-17 sekä mitä on kestävä hyvinvointi ja kuinka liikunta-alan toimijan tulisi huomioda se työssään. Lisää tietoa Kestävän Kehityksen tavoitteista sekä liikuntaharjoitteista niiden ympärillä löytyy http://reposaari.scenegroup.fi/~sg2699/globaalikasvatus/kestavan-kehityksen-tavoitteet/. 

Tavoite 1. Ei köyhyyttä: Liikunta-alan toimijoiden velvollisuutena on mahdollistaa liikunta kaikille, myös sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville. Liikuntapaikoilla kaikki ovat saman arvoisia. Liikunnassa eivät päde arjessa vallitsevat valtasuhteet. Sosiaalisilla statuksilla ei ole merkitystä liikunnassa. Liikunta on oiva väline purkaa rakenteita ja tuoda yhteen taustaltaan erilaiset ihmiset, eri elämäntilanteista ja eri yhteiskuntaluokista.

”Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is a man-made and can be removed by the actions of human beings.”

– Nelson Mandela

Tavoite 2. Ei nälkää: Liikunta ja terveelliset elämäntavat kulkevat käsi kädessä. Terveelliset ruokailutottumukset ja elämäntavat integroituvat helposti liikunnalliseen elämäntapaan. Terveellisesti syöminen on yhtä tärkeää kuin ruoan vastuullinen kuluttaminen. Jokainen meistä pystyy toimimaan kestävän ruokaturvan puolesta. Muutoksen voi aloittaa omasta elämästä: 1. Suosimalla luomuelintarvikkeita, joiden ympäristövaikutus on tavanomaisesti tuotettuja parempi. Ne ovat puhtaampia, sillä niissä ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. 2. Suosimalla lähituotteita. Lähellä tuotetun tuotteen alkuperä ja tuotantoketju on helpompi selvittää, jolloin kuluttajankin on helpompi vakuuttua tuotteen vastuullisuudesta. 3. Suosimalla Reilun kaupan tuotteita, tuet yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet poistamaan köyhyyttä kaupan avulla. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. 4. Suosimalla kasvispainotteista ruokavaliota syöt ympäristöystävällisemmin.

”Hunger is not an issue of charity. It is an issue of justice.”

– Jacques Diouf

Tavoite 3. Terveyttä ja hyvinvointia: Liikunta on yksi tehokkaimmista sekä miellyttävimmistä keinoista edistää terveyttä ja hyvinvointia. Liikunta ja urheilu edistävät fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia. Liikunta toimii täsmäaseena sairauksien ehkäisylle sekä oireiden hoidolle, mutta ennen kaikkea se toimii yleislääkkeenä, joka oikein annosteltuna voi vaikuttaa edullisesti lähes kaikkiin elimistön toimintoihin. Liikunta-alan toimijat edistävät työssään päivittäin terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteen edistymistä liikuttamalla ihmisiä sekä edistämällä tietoutta terveellisistä elintavoista. Tärkeää on rakentaa palveluita ihmisen elinkaaren mukaisesti niin, että kaikilla on mahdollisuus elinikäiseen aktiivisuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Never, never be afraid to do what’s right, especially if the wellbeing of a person or animal is at stake.”

– Martin Luther King Jr.

Tavoite 4. Laadukas koulutus: Liikunta on osa laadukasta koulutusta ja yhdistävä tekijä koko elämänmittaiselle oppimiselle. Monet tutkimukset ovat todenneet liikunnan vaikuttavan myönteisesti oppimiseen ja tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen, ja sitä kautta koulumenestykseen. Lisäksi liikunta ja urheilu toimivat luonnollisena väylänä pohtia oikeaa ja väärää, itsekkyyttä, sääntöjen noudattamista, toisen kunnioittamista ja suhdetta omaan kehoon. Liikunta tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Myös myöhemmissä elämänvaiheissa liikunnalla on tärkeä rooli elämänmittaisen oppimisen tukena, vaikuttaen positiivisesti stressin- ja elämänhallintaan, henkiseen tasapainoon, keskittymiskykyyn, mielihyvään sekä onnistumisen kokemuksiin. Lisäksi liikunta on kansainvälinen kieli, jota ymmärtävät kaikki. Liikunnan ilo ylittää kulttuuri- ja kielimuurit sekä rakentaa siltoja ja keskinäistä ymmärrystä yli yhteiskunnallisten ja etnisten kuilujen.

”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela

Tavoite 5. Sukupuolten tasa-arvo: Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia. Parhaimmillaan liikunta ja urheilu toimii voimaannuttamisen välineenä, purkaa sukupuolirooleja ja edistää laaja-alaisesti tasa-arvoa.

”Both men and women should feel free to be sensitive, both men and women should feel free to be strong”

-Emma Watson

Tavoite 6. Puhdas vesi ja sanitaatio: Liikunta ja ravitsemusalan ammattilaisten tulisi ottaa vastuullisuusnäkökulma osaksi yleistä tiedonvalistusta. Vesi on ihmiselle elinehto, ja siinä missä vedenjuonti on hyvinvoinnin kannalta tärkeää, on myös vedenkäytön sääntely tärkeää, jotta vesivarannot säilyvät!

Vettä voi säästää seuraavin toimenpitein:
1. Korjaa vuotavat hanat. Vaikka vettä tippuisi vain vähän, sitä saattaa kulua hukkaan yli 450 litraa viikossa.
2. Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Vältä tarpeetonta esipesua ja valitse oikea pesuohjelma.
3. Peseytyessä (mukaan lukien hampaidenpesu) sulje vesihana aina kun et tarvitse vettä.
4. Käy mieluummin suihkussa kuin kylvyssä. Peseydy nopeasti.
5. Keitä teevettä ja kahvia vain sen verran kuin tarvitset.
6. Muista, että suomalainen hanavesi on juomakelpoista. Pullovettä ei tarvita.