FC Vito -joukkueen kummitoiminnan vaikutukset Tansaniassa

Author(s): Vahtervuo, Jesse

Language: Fi

Institution: HUMAK

Department: Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Link to Article

Article File
Abstract:

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää kummitoiminnan vaikutuksia tansanialaisten FC Vito -pelaajien koulumenestykseen. Tilaajana oli LiiKe ry, eli Liikunnan Kehitysyhteistyö, joka on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö. LiiKe ry:n tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua urheilun ja terveyskasvatuksen avulla sekä pyrkiä parantamaan opetuksen tasoa Tansaniassa.

Opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua sekä havainnointia. Suoritin haastattelut Tansa-niassa syyskuussa 2017. Haastattelin 29 FC Vito -pelaajaa ja viittätoista heidän vanhempaansa. Tein haastatteluja myös joukkueiden valmentajille sekä pelaajien opettajille.

Järjestötyön kentälle opinnäytetyön merkitys kiinnittyy nuorten tansanialaisten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Opinnäytetyö käsittelee lisäksi kummitoiminnan merkitystä osana kehitysyhteistyötä. Uskon, että opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä LiiKe ry:n kehittäessä kummitoimintaa.