Koko yhteisö tyttöjen puolella!

 

LiiKe ja Sports Development Aid toteuttavat Etelä-Tansaniassa erityistä tyttöjen voimaannuttamishanketta vuosina 2017-20. Tämän Empowered Girls Speak Out (EGSO) -projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että sen kohteena olevissa yhdeksässä yläkoulussa yli 50% tytöistä läpäisisi loppukokeen ja jatkaisi jatko-opiskeluiden pariin. Vuoden 2015 tutkimuksessa kävi ilmi, että vain 9 % tytöistä suoritti yläasteen hyväksytysti. Toisin sanoen yhdeksän tyttöä kymmenestä (9/10) ei saanut päättötodistusta. Jotta tavoitteeseen päästään, tarvitaan koko yhteisön tukea sekä asenteiden muutosta, sillä usein tyttöjen koulun keskeyttämiseen johtavat syyt ovat tytöistä itsestään riippumattomia. EGSO -projekti kouluttaa yhteisöjä mm. sukupuolten välisestä tasa-arvosta, koulutuksen tärkeydestä terveellisistä elämäntavoista sekä ihmisoikeuksista.

Tansanialaiset perheet ovat suuria ja pihapiirin lapset leikkivät keskenään muodostaen lapsiryhmiä, joissa kasvatetaan toinen toisiaan. Vanhemmat lapset katsovat pienempien perään ja vertaisoppimisen kautta pienemmät lapset oppivat taitoja ja käyttäytymismalleja vanhemmilta lapsilta. Puhuttaessa koulutuksen tärkeydestä, monet opettajat ja viranomaiset kuuluttavat nykyään isien ja äitien vastuun perään. Vanhempien tulisi ottaa enemmän vastuuta lastensa kasvattamisesta sekä mahdollistaa koulunkäynti. Koulun ja kodin välinen yhteistyö on heikkoa ja opettajat toivoisivat vanhempien tukevan lastensa opiskelua enemmän. Monet lapset, erityisesti tytöt, joutuvat tekemään paljon raskaita kotitöitä jo varhain ennen koulun alkamista ja raskaan koulupäivän päätteeksi. Aikaa ei jää kotiläksyille tai opiskelulle. On tarpeen lisätä tietoisuutta tyttöjen ja lasten oikeuksista niin perheissä kuin yhteisöissäkin. Tätä kautta asenteet ja arvomaailma muuttuvat koulutusta arvostavammaksi.

Kuluvan syksyn aikana EGSO -projekti on perustanut jokaiselle projektin toiminta-alueelle oman yhteisöryhmänsä (Community Facilitation Group), jonka tarkoituksena on juurruttaa tasa-arvoa sekä ihmisoikeustietoutta yhteisöihin. Yhteisöryhmissä on edustajia jokaisesta alueen ryhmästä mukaan lukien alueen paikallisviranomaiset. Ryhmässä on lisäksi islamin- sekä kristinuskon uskonnollinen johtaja, kaksi kungwia (tyttöjä aikuisuuteen valmistavan siirtymäseremonian opettajia), kaksi koululaista (tyttö ja poika), kaksi nuorison edustajaa (tyttö ja poika), kaksi vanhempaa sekä opettaja.

Yhteisöryhmät kokoontuvat kerran kahdessa kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista tyttöjen koulunkäyntiin ja elämään liittyen sekä järjestävät opettavia ja liikunnallisia yhteisötapahtumia. Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet jokainen omalta osaltaan viemään EGSO -projektin arvoja ja opetuksia omille ystävilleen, perheilleen sekä vertaisilleen. Kokouksissa jokainen jäsen raportoi ryhmälle, mitä kukin on henkilökohtaisesti tehnyt helpottaakseen ja edesauttaakseen tyttöjen voimaantumista.

Yhteisöryhmät tunnistavat tärkeän roolinsa EGSO -projektissa ja ovat aktiivisesti alkaneet toteuttamaan rooliaan. Monet projektialueiden ryhmät ovat jo järjestäneet yhteisötapahtumia omissa kylissään. Tapahtumat ovat opettavaisia, viihdyttäviä sekä tietenkin liikunnallisia. Jokaisella tapahtumalla on ajankohtainen ja kunkin yhteisön itse esille nostama teema/haaste. Tapahtumiin on kutsuttu kyseisen teeman asiantuntijoita puhumaan ja kouluttamaan yleisöä. Koululaiset ovat valmistaneet teemaan liittyviä ja ajatuksia herättäviä forum -teatteriin perustuvia draamaesityksiä. Kaiken tämän lisäksi tapahtumiin kuuluu myös sporttia, kuten netball- ja jalkapalloturnauksia!

Yhteisöryhmät ovat osoittautuneet varsin toimivaksi väyläksi tavoittaa laajemmin koko yhteisö. Ryhmän jäsenet ovat omaksuneet EGSO -projektin ideologian ja puhuvat siitä, sekä toteuttavat ideologiaa arjessaan ja yhteisötapahtumissa. Ryhmät ovat oman alueensa ja alueen kulttuurin erikoisasiantuntijoita. He tietävät oikeat aiheet, joihin puuttua sekä tavat, joilla vaikuttaa. Ryhmät mahdollistavat yhteisön eri jäsenten keskinäisen kommunikaation ja tästä kommunikaatiosta syntyy yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Yhteisöryhmät luovat väylän vaikuttaa yhteisöjen asenteisiin ja tapoihin sisältä päin. Täten projektin ideologia on helpompi juurruttaa pysyväksi osaksi yhteisöjä.

Yksi tärkeä eteenpäin vievä tekijä yhteisöryhmissä on tyttöjen osallistaminen ryhmiin. Perinteisesti tytöt on nähty passiivisina jäseninä, jotka eivät saa mahdollisuutta osallistua yhteisön päätöksentekoon. EGSO -projektin yhteisöryhmän jäsenistössä on aina tyttö, joka edustaa nuorisoa sekä tyttö, joka edustaa koululaisia. He istuvat kokouksissa rinta rinnan yhteisön vaikutusvaltaisimpien henkilöiden kanssa. Tyttöjen edustus yhteisöryhmissä lähettää tärkeän signaalin yhteisöille. Tämä viestii tyttöjen olevan yhtä tärkeässä asemassa kuin pojat sekä tyttöjen oikeuden osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Yhteisöryhmien tytöt saavat myös erinomaisen mahdollisuuden viedä vertaistensa viestit läpi yhteisön muille jäsenille.

Tähän mennessä yhteisöryhmät ovat aloittaneet tärkeän työnsä seitsemällä projektialueella, ja loput kaksi aluetta ovat kokoamassa ryhmiään. Tulevaisuudessa kerromme lisää uutisia näiden ryhmien toiminnoista ja saavutuksista!

Naliendelen yhteisöryhmän kokous.